Het huishoudelijk reglement is een set van regels die de statuten ondersteunen.
In tegenstelling tot de statuten is er echter geen gang naar de notaris nodig voor het wijzigen van het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten. Dit wil zeggen dat de statuten gehanteerd worden, zodra het huishoudelijk reglement daarmee in tegenspraak is. Veelal wordt in de statuten ruimte gelaten voor verdere invulling van details in een huishoudelijk reglement.

Artikel 1 . bestuur en taken

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 personen en maximaal 9 personen. Het bestuur kiest in ieder geval uit zijn.midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De overige taken worden onderling verdeeld.
 2. De algemene taken van het bestuur zijn: Het bestuur wordt door de voorzitter zo vaak bijeengeroepen al wenselijk wordt geacht; in ieder geval op verzoek van tenminste twee bestuursleden. Op de vergadering dient tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig te zijn. Besluiten worden genomen met een meerderheid aan stemmen. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.
 3. De voorzitter leidt de bestuurs en algemene, vergaderingen.
  De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de notulen van de bestuurs- en algemene vergaderingen, het opmaken van het jaarverslag, het bijeenroepen van de algemene vergaderingen, het voeren van de verenigingscorrespondentie en het bijhouden van het ledenregister, bedoeld in artikel 6, lid 4 van de Statuten.
  De penningmeester is belast met het beheer van de financiën. De penningmeester geeft op verzoek van het bestuur overzicht van de financiën. Verder is hij of zij verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening der vereniging.
 4. Alle uitgaven van de vereniging moeten berusten op een bestuursbesluit.

Artikel 2. Lidmaatschap, contributie en donatie

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één verenigingsjaar.
 2. Het lidmaatschap is persoonlijk.
 3. De leden verplichten zich de jaarlijkse contributie te voldoen. De hoogte hiervan wordt per verenigingsjaar vastgesteld door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur. De leden ontvangen jaarlijks een bewijs van lidmaatschap.
 4. Een besluit van de algemene vergadering tot opzegging dan wel ontzetting uit het lidmaatschap, kan slechts door een nieuw besluit van de algemene vergadering ongedaan worden gemaakt.
 5. De minimale donatie is gelijk aan de vastgestelde contributie. De donateurs ontvangen jaarlijks een bewijs van donateurschap.

Artikel 3. Algemene ledenvergadering

 1. Een algemene ledenvergadering wordt uitgeschreven uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar en verder zo dikwijls als het bestuur wenselijk oordeelt, dan wel als tenminste 15 leden daarom verzoeken.
 2. Oproeping tot het bijwonen van de vergadering geschiedt schriftelijk in twee fasen. De eerste oproeping heeft plaats veertien dagen voor de vergadering. Een conceptagenda is hierbij gevoegd. bij deze eerste oproeping worden de leden geattendeerd op hun recht punten een de agenda toe te voegen. Deze punten behoren uiterlijk, tien dagen voorafgaand aan de vergadering bij het bestuur te worden ingediend. De tweede oproeping ontvangen de leden zeven dagen voor de vergadering, daarbij gevoegd een definitieve agenda met de conceptnotulen van de vorige vergadering alsmede eventuele andere noodzakelijke bijlagen.
 3. Voor vergaderingen, zoals bedoeld in art.19, lid 3 van de Statuten, zullen de daargenoemde stukken (jaarverslag, balans, de stand van baten en lasten en de begroting) worden bijgevoegd bij de tweede oproeping.
 4. Bet huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering, zoals bedoeld in art. L9, lid 3, bij gewone meerderheid van stemmen. Wijzigingen kunnen alleen aangebracht worden op vergaderingen, zoals bedoeld in art. 19, lid 3. Voorstellen daartoe dienen als bijlage bij de tweede oproeping te worden gevoegd.
 5. Indien tijdens de algemene vergadering een schriftelijke stemming noodzakelijk is, dan zal uit de aanwezige (niet bestuurs-)leden een drie leden tellende stemcommissie worden benoemd.