Aanwezig van het bestuur:
Geertje Snijder voorzitter
Hans Brevoord penningmeester
Inge Hulst secretaris
Lily Evers 2e penningmeester
Cilia Hol bestuurslid

Bij de vergadering waren negen leden aanwezig.

 1. Opening:
  De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent hiermee de vergadering.
 2. Verslag Algemene vergadering d.d. 13 mei 2014:
  De notulen worden zonder aan- of opmerkingen goedgekeurd.
 3. Mededelingen/ ingekomen stukken:
  Een ingekomen mail van een lid met ideeën voor het buurtfeest wordt meegenomen naar dit onderwerp dat later tijdens de vergadering aan bod komt.
  Er is door een van de leden intensief contact geweest met de afdeling Kwaliteit en Beheer van het Stadsdeel. Hier blijkt toch nog een potje te zijn waaruit herstel en beplanting van de afrit naar Mijehof betaald kan worden. Ook zal in de komende tijd herstel plaats vinden van die plekken in de wijk waar door de werkzaamheden voor de verbreding van de Gaasperdammerweg beschadigingen hebben plaats gevonden.
  Twee leden geven aan dat na de werkzaamheden een ruimte in hun straat is gebleven waardoor auto's van de gelegenheid gebruik kunnen maken om vlak langs de huizen te rijden. Er wordt afgesproken om de plekken waar komende weken geen herstel plaatsvindt te inventariseren.
  Ook zal er weer contact opgenomen worden met groenvoorzieningen om te vragen naar nieuwe beplanting van de bakken die het meteen inrijden op bepaalde plaatsen van wijk moeilijk maken.
 4. Verslag van de activiteiten in 2014:
  De nieuwjaarsborrel wordt goed bezocht.
  De reanimatiecursus trekt nog steeds leden.
  Door omstandigheden was het in 2014 helaas niet mogelijk om een buurtfeest te houden.
  De webmaster heeft wederom goed voor onze website gezorgd.
  Twee leden van het bestuur hebben de voorlichtingsbijeenkomsten over de verbreding van de Gaasperdammer weg bezocht en geven hierover een kort verslag. Het plan hiervoor lijkt goed opgezet te zijn door Rijkswaterstaat en de werkzaamheden zullen in een intensief jaar uitgevoerd worden. De periode waarin grote hinder ondervonden zal worden, lijkt hiermee te overzien.Maldenhof lijkt er beter van af te komen dan de wijk Huntum waar de verbreding en de meeste werkzaamheden plaats zullen vinden.
  Ook is er contact geweest met het stadsdeel over de paaltjes die terug geplaatst moeten worden om de sluiproutes van auto's over de fietspaden en stoep tegen te gaan.
 5. Financieel verslag:
  Er wordt besloten om de contributie op 6,00 euro te houden.Doordat de contributie sinds verleden jaar door de leden zelf overgemaakt moet worden en acceptgiro's door de hoge kosten niet meer meegegeven worden met de flyers, is een deel niet betaald. De penningmeester heeft aan het begin van dit jaar een aantal leden nogmaals laten weten dat de betaling vergeten was en hierop is goed gereageerd.
  Het beheer van de website is goedkoper geworden door gebruik van een andere provider.
  De kascommissie keurt het financieel verslag goed en is bereidt om nog een jaar aan te blijven. Uiteraard worden alle leden van de kascommissie herkozen.
 6. De verkiezing van het bestuur/ Hoe gaan wij verder:
  Het voltallige bestuur wordt herkozen en gaat "slapend" verder.
  Nieuwe bestuursleden hebben zich niet aangemeld.
  In ieder geval zijn een aantal leden bereidt om te helpen met het lopen van de flyers, zo nodig.
 7. Het buurtfeest:
  Eind juni 2015 proberen we weer een buurtfeest te organiseren.
  Een lid had een aantal aardige voorstellen gedaan, waaronder het houden van een Car boot sale en het beschikbaar stellen van en open podium waarop getalenteerde buurtgenoten hun kunsten laten zien. De ideeën worden als zeer leuk beoordeeld maar hebben meer voorbereidingstijd nodig dan we er aan kunnen besteden dus wordt besloten om vroeg volgend jaar hiermee te gaan spelen.
 8. Uitstapje buurtvereniging:
  De dag naar Aken was een succes.
  Voor dit jaar is het plan om te kijken of een weekend beginnend op 31 oktober naar Gochem mogelijk is waarbij halfpension in een hotel en diverse excursies zijn inbegrepen zoals bijvoorbeeld een boottocht en een wijnproeferij.
  Er wordt aangegeven dat wellicht niet iedereen de bijna 200,- euro voor deze trip kan of wil opbrengen en dat deze leden dan het jaarlijkse uitstapje zullen missen.
  Besloten wordt om te inventariseren of er voldoende deelnemers zijn om de trip naar Gochem door te laten gaan en nog te bezien of een dagtrip naar Munster, Gent of Leuven ook mogelijk is en daar voldoende deelnemers op inschrijven.
  Onafhankelijk hiervan kan ook nog worden ingeschreven voor een bezoek aan de Brocante markt in Lille op 5 september en op 30 november naar de kerstmarkt in Essen.
 9. Rondvraag:
  Er wordt geklaagd over de schelpenpaden die in het Gaasperpark gemaakt zijn. Bij vies, modderig, weer valt hier niet meer over te wandelen. Een bestuurslid zal hierover contact opnemen met de deelraad.
  In samenwerking met Slim Gaasperdam en Alliander worden plannen gemaakt voor een eigen warmtevoorziening in Maldenhof. Er zal een verkennend artikel hierover op de website van de laagbouw gezet worden.
  Er wordt melding gedaan van het feit dat sinds kort op een leeg terrein tegenover het AMC en het station Stadsnomaden wonen. Dit zijn alternatieve mensen die door de gemeente een plek aangeboden krijgen die om de zoveel tijd wisselt van stadsdeel. Er wordt iets vaker door de politie gecontroleerd in die buurt.
  Ondanks het feit dat de plasticcontainers altijd vol zijn in reigersbos en Holendrecht worden er geen geplaatst bij de papier- en glasbakken in de wijken.
  Wel zullen de bakken op woensdag en zaterdag geleegd worden.
 10. Sluiting van de vergadering en dank aan alle aanwezigen.