Aanwezig van het bestuur:
Geertje Snijder-Kramer voorzitter
Inge Hulst secretaris
Lily Evers 2e penningmeester
Cilia Hol bestuurslid
Afwezig Hans Brevoord penningmeester
Bij de vergadering waren negen leden aanwezig.

 1. Opening:
  De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent hiermee de vergadering.
  Verslag Algemene vergadering d.d. 20 april 2015.
  De notulen worden zonder aan- of opmerkingen goedgekeurd.
 2. Naar aanleiding van de notulen:
  Er is nog steeds geen extra potje voor meer groen in de wijk. Het bestuur heeft hierover contact gehad met Bert Smit van Groenvoorziening. Het onderhoud van het groen wordt gedaan door Pantar en dat gaat niet altijd helemaal goed.
  Enkele leden geven aan niet blij te zijn met het feit dat bloembakken verwijderd zijn om de hulpdiensten toegang tot de straten te geven. Toch is de bereikbaarheid van de huizen door de hulpdiensten niet gegarandeerd, omdat op andere plaatsen weer paaltjes zijn geplaatst op verzoek van bewoners. Dit om auto's te verhinderen de hoven op te rijden.
 3. Verslag van de activiteiten in 2015:
  Nieuwjaarsborrel is zeer goed bezocht.
  Reanimatie cursus wordt nog steeds door Yvonne Boomgaard geregeld en loopt goed.
  Twee bestuursleden zijn aanwezig geweest bij de vinger aan de pols (VAP) overleggen van IXAS met betrekking op de werkzaamheden en overlast bij de aanleg van de tunnel. Er wordt verslag gedaan van wat ze daar te weten gekomen zijn. Alles over de veranderingen komt ook op de website van de Laagbouw te staan. Als er punten zijn die bewoners aangekaart willen hebben bij IXAS kan contact opgenomen worden met Geertje Snijder, die ze vervolgens mee zal meenemen naar een VAP overleg.
  Onze website is weer uitstekend onderhouden door de webmaster Cor van Haagen
 4. Financieel verslag:
  Er is een klein verschil tussen begroting en resultaat 2015 door een nabetaling van een rekening uit 2014.
  Er wordt besloten om de contributie ook dit jaar niet te verhogen. De contributie blijft dus € 6,00.
  De kascommissie keurt het financieel verslag goed en is bereid om nog een jaar aan te blijven. Uiteraard worden alle leden van de kascommissie herkozen.
 5. De verkiezing van het bestuur/ Hoe gaan wij verder:
  Drie leden melden zich aan om zitting te nemen in het bestuur. Te weten: Ron Nuberg, Geertje Mollet en IJvonne Meiresonne.
  Hierop laten Inge Hulst en Lily Evers weten, dat ze zich niet meer verkiesbaar stellen als bestuurslid.
  Het nieuwe bestuur waarin Geertje Snijder, Hans Brevoord en Cilia Hol zitting blijven houden samen met drie nieuwe bestuursleden, wordt door de vergadering goedgekeurd.
 6. Evaluatie buurtdag:
  Helaas is de in 2015 georganiseerde buurtdag geen groot succes geweest. Doordat er ook andere grote activiteiten en Amsterdam Sail op de zelfde datum plaats vonden, was de opkomst bedroevend laag. Wellicht is de buurtdag wel voor herhaling vatbaar in afgeslankte vorm. Zoals bijvoorbeeld een nazomerborrel.
 7. Evaluatie uitje 2015:
  Het reisje naar Gent was weer een groot succes. Voor een dagje uit in 2016 moet eerst een oplossing gevonden worden voor het feit dat Jan Hansen die de bus altijd regelde en bestuurde door zijn leeftijd niet meer met een touringcar de weg op mag. De busreis zal gemist worden, maar Jan kent misschien iemand die deze taak van hem over zou kunnen nemen. Er zal dan waarschijnlijk wel een iets hogere prijs betaald moeten worden per persoon.
 8. Ingekomen Agendapunt:
  Er is behoefte aan oplaadpunten voor elektrische auto's in de wijk.
  Er zijn er twee in Maldenhof, maar er zijn geen oplaadpunten in Mijehof of Mijndenhof.
 9. Rondvraag:
  Er is wellicht tussen buren behoefte aan een calamiteitenlijstje waarop de telefoonnummers van bewoners staan die hier aan willen meedoen. Er kan dan rondgebeld worden als er iets is gebeurd, zoals een verzakking bijvoorbeeld.Op Mijehof oneven in de buurt van nr. 129 is er zo’n lijst aanwezig.
 10. Afsluiting:
  De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid