Aanwezig: Bestuur De Laagbouw: Geertje Snijder-Kramer, voorzitter
Geertje Mollet, secretaris
Hans Brevoord, penningmeester
Ron Nuberg, ledenadministratie
Cilia Hol, bestuurslid
IJvonne Meiresonne, bestuurslid
Aanwezig leden: B. van Weeren, J. Riezenbos, J.Welter, J. Koridon, B. van Eijsden, W. van Eijsden, R. Kanis, J. Hansen, J, Wistra, D. Kanis en C. Jadnanansing.

 1. Opening
  Geertje S. opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
 2. Verslag Algemene Vergadering 8 mei 2017
  Bijlage 1: De notulen zijn goedgekeurd
 3. Ingekomen stukken
  Er zijn geen ingekomen stukken.
 4. Diverse bijlages
  Bijlage 2: Cor van de website is op vakantie en dus niet aanwezig
  Wij gaan als bestuur naar diverse overleggen voor de buurt.
  Bijlage 3: Hans; de kascommissie heeft de kas goedgekeurd.
  Voor het jubileumfeest was € 2.000,- gereserveerd, maar heeft ons € 900,- gekost. Met name doordat de band gratis gespeeld heeft.
  We hebben ingeteerd op ons vermogen.
  De contributiebetalingen lopen redelijk.
 5. Verkiezing bestuur
  Bijlage 4. We hebben behoefte aan nieuwe bestuursleden. Geertje S. zit er al 30 jaar, Hans 25 jaar, Cilia 5 jaar en Geertje M. Ron en IJvonne 2 jaar. IJvonne gaat het bestuur verlaten en 5 bestuursleden is het minimum. We vergaderen plusminus 4/5 keer per jaar.
  Janny Koridon overweegt mee te doen. Zij zit momenteel in de Actiegroep Gezondheid Gaasperdam en deze gaat stoppen. Zij gaat er over nadenken.
 6. 6a de begroting
  Er verandert niet veel aan de begroting
  6b. Contributie 2018
  De contributie blijft € 6,-. We hebben 250 leden.
  6c Verkiezing Kascommissie
  Jan en Jelle doen dit weer.
 7. Evaluatie nieuwjaarsreceptie
  De nieuwjaarsreceptie was goed bezocht en heel gezellig. Er waren veel nieuwe gezichten.
 8. De erfpacht
  De bestuursleden Hans en Ron zullen zich bezig houden met de afkoop van de eeuwigdurende erfpacht.
  Het lijkt erop de verkiezingen geen veranderingen in de eeuwigdurende erfpacht heeft gebracht. We gaan er vanuit dat we nu ongeveer € 7.000,- kwijt zullen zijn aan de afkoop van de erfpacht.
  Seba heeft uitgerekend, dat er na 2020 er een aanzienlijke verhoging zal zijn van de erfpacht en dit wordt aan de stijging van de grondprijs verweten.
  Er ligt momenteel een aanbieding van een notaris, die een prijs rekent van € 575,- per afkoop. De notariskosten zijn aftrekbaar, maar de erfpachtcanon is dat ook. Indien je nog een hypotheek nodig hebt, dan komen daar ook notariskosten nog bij.
  Er hebben zich ongeveer 65 leden aangemeld voor de gezamenlijke afkoop. Hans en Ron gaan nog meer notarissen aanschrijven voor een kortingsaanbod. Een notaris buiten Amsterdam wordt niet getolereerd door de gemeente.
  Als je informatie over de afkoop van de erfpacht zoekt, dan kan je op Amsterdam.nl zoeken.
  De wijziging van de notariële akte is van 2029 en komt nog uitgebreid aan de orde.
  Hans en Ron zullen een stappenplan op de website gaan zetten.
 9. Stadsdorpen
  Ron heeft de wijk de laagbouw aangemeld als stadsdorp. Hij assisteert bij het bouwen van een website stadsdorpen voor de WNGPN. De gemeente wil meer zelfredzaamheid in de wijken en wil dan dat via stadsdorpen laten lopen om activiteiten te ontplooien: buurtgenoten helpen buurtgenoten. Amsterdam heeft momenteel 26 stadsdorpen en informatie kan je vinden de website stadsdorpen.
  IJvonne laat weten dat het in Holendrecht-West Next-Door heet. Ron beaamt dat er al veel is.
  Wij willen weten of hier behoefte aan is in de wijk. Onze wijk is aan het vergrijzen en misschien is er hierdoor meer behoefte aan hulpactiviteiten. We moeten het wel allemaal zelf organiseren.
  Misschien is het een idee om iemand uit te nodigen, die hier al ervaring mee heeft, zodat wij kunnen bekijken of we er iets mee kunnen. Ron heeft wat contacten met mensen van de Rivierenbuurt.
 10. Ingekomen agendapunten
  Er zijn geen ingekomen agendapunten.
 11. Rondvraag
  Er is een flyer rondgebracht voor een opschoondag, kan dat vaker?
  Wij hebben hier als buurtvereniging niets mee te maken. Dit wordt gedaan door de buurtambassadeur. Er is een communicatieprobleem met deze ambassadeur. Zij moet de hele wijk vertegenwoordigen, alleen flyert zij niet door de hele wijk. Er wordt veel geld door het stadsdeel aan uitgegeven, bijvoorbeeld dure folders. Wij als Laagbouw worden niet ingeschakeld. Wij als bestuur hebben grote moeite met haar handelswijze en willen hier ook iets aan gaan doen. Er is door Geertje M. al een klachtenbrief gemaild aan POZO (dit is de instelling waaronder zij valt). Helaas hebben wij hier geen antwoord op gekregen.

  Jan: Rochdale heeft een nieuwe opzichter aangesteld en deze wil een schouw houden. Kitty de wijkagent is ook uitgenodigd. Hij wordt gehouden op 24 april. Jan zal Bert Smit ook uitnodigen. Geertje M. loopt ook mee. De schouw is voor de huurders en we bekijken bijvoorbeeld of de tuinen worden onderhouden. Dit zijn huurders verplicht.

  Waarom moesten we stemmen in de Lotusschool?
  Geertje M. legt uit, dat voor het stemmen in de Brink het speellokaal dan een paar dagen niet beschikbaar is voor de school. De Lotusschool heeft veel niet gebruikte ruimte en daardoor is het stembureau daarheen gegaan.

  We zien overdag veel politie in de wijk, maar ’s avonds niet. We zien dan vaak groepjes jongeren op de parkeerplaatsen rondhangen. Wat kunnen we hieraan doen?
  U moet dit voorleggen aan de wijkagent Kitty Willemsen . Zij moet dit gaan signaleren en dan er iets aan doen. Zij is bezig met een straatapp. groep op te richten en we zullen dit ook onder haar aandacht brengen bij de schouw. Hans vraagt of we dan ook bij de schouw tegen Kitty iets willen zeggen over al die bezorgdiensten die vrij hard op het voetpad rijden.
 12. Sluiting
  En hiermee wordt de vergadering afgesloten.