Aanwezig: Bestuur Laagbouw:
Geertje Snijder-Kramer, voorzitter
Geertje Mollet, secretaris
Hans Brevoord, penningmeester
Ron Nuberg, ledenadministratie
Cilia Hol, algemeen lid
Janny Koridon, algemeen lid

Aanwezig leden: A. Roos, M. Parson, A. Stijkel, J, van Weeren, K. Schuurman, E. Molin, Y. Meiresonne, S. Haverkamp, M. Kooi, J. Wierstra, H. Jekel, R. Kanis, C. van Haagen, A. v.d. Woude, J. Hansen, I. Rooze, S. Ruisch, H. Schutter, E. Rooth, J. Rijneveld.

 1. Opening
  Geertje S. opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er volgt een voorstelrondje van het bestuur. Ron Nuberg vraagt de aanwezige leden of zij misschien 2 betalende onbekende leden kennen. Helaas niet.
 2. Verslag Algemene Vergadering d.d. 26 maart 2018
  De naam van het aanwezige lid is niet J. Werstra maar Wierstra.
  Als er geen antwoord komt m.b.t. de buurtambassadeur, gebeurt daar nog iets mee. Geertje M. is daar nog mee bezig. Er is binnen het stadsdeel en gemeente veel gereorganiseerd en dan is er nu een gebiedsteam en gebiedsmakelaar en er is weinig of geen overleg met de werkvloer. Een lid vraagt zich af of dit ook de ervaring is bij andere buurtverenigingen en dan kunnen we overleggen wat we hiermee kunnen doen. Hier gaan we naar kijken.
 3. Mededelingen/ingekomen stukken
  Er zijn geen ingekomen stukken
 4. 4a. Activiteiten 2018
  Reanimatie heeft een goede opkomst. Helaas gaat Muriel ermee stoppen en wij zoeken een andere persoon die dit op zich wil nemen. Opmerking: zet het op de website. Cor zal dit gaan doen.
  Vraag: Waarom is de ledenvergadering gelijk met de reanimatie? Je moet dan kiezen. Geertje M. legt uit, dat er 4 reanimatie avonden zijn. 2 Nieuwe cursussen en 2 herhalingscursussen. De ledenvergadering vindt nu plaats op de avond van een herhalingscursus en men kan zich dan inschrijven voor de andere herhalingscursus als men deze wil volgen. Zo is men in staat beide te volgen. Geertje M. is hiervoor 4 avonden op school, omdat zij als vrijwilligster op school is, vertrouwt de school haar en krijgt zij de sleutel en de verantwoordelijkheid. Bij alles wat de laagbouw in de school organiseert moet, zij aanwezig zijn. Vroeger deed dat iemand dit, die op de Brink werkte en in de buurt woont. Een lid vraagt of Anand Joti niet gebruikt kan worden. Dat is in het verleden ook gedaan, maar is te duur. Bij haar vroegen ze € 20,=. Het bestuur gaat hier verder naar kijken.
  Er is een schouw geweest met een medewerker van het stadsdeel. Helaas konden er door gebrek aan geld alleen afvalbakken rond BS De Brink geplaatst worden.
  Vraag omtrent de containers bij het Mijehof. Dit schijnt niet anders te kunnen i.v.m. bekabeling.
  Lid: Kan er een aandachtspunt komen voor de toenemende vergrijzing? Gaat het bestuur naar kijken.
  Lid: Kunnen we wat doen aan de cohesie met de buren. Zij wilde een buurttuin gaan starten bij het bruggetje van Maldenhof. De gemeente was positief, maar er was bezwaar van bewoners, die waren bang voor lawaai en junks.
  Er komen ook veel jonge gezinnen, de straten zijn aan het verjongen. Misschien kunnen die actiever worden, benader je nieuwe buren.
  Het bestuur staat open voor ideeën, men kan die altijd inbrengen.
  4b. Financieel verslag.
  Hans legt het verslag uit.
  Mededeling lid: Op het financieel verslag staat voor het bestuur € 0,00. Dat mag best een bijdrage worden voor al het werk dat men doet. En Cor mag ook beloond worden voor het werk aan de website. Het bestuur zal dit in gedachten houden.
  4c. Verslag Kascommissie
  Kascommissie heeft alles bekeken en de conclusie is dat de penningmeester het goed doet.
 5. Verkiezing bestuur/hoe gaan we verder.
  Het bestuur gaat in deze samenstelling door. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.
 6. 6a. Begroting 2019
  De begroting 2019 komt overeen met 2018. Voor nieuwe activiteiten is € 500,- gepland. Ideeën zijn welkom.
  6b. Contributie 2020
  De contributie blijft € 6,- per jaar.
  Vraag lid: kunnen we het lidmaatschap niet automatisch laten betalen. Hier gaat Hans naar kijken.
  6c. Verkiezing kascommissie
  Er zijn geen nieuwe kandidaten voor de kascommissie. Dus de heren Wierstra en Hansen zullen het voor het jaar 2019 weer beschikbaar zijn.
 7. Evaluatie nieuwjaarsreceptie
  Er was een hoge opkomst bij de nieuwjaarsreceptie. Het was een groot succes. Ook voor mevrouw Ching-ling Hsioa van de Theebus. Heel veel mensen vonden dit erg leuk en dus voor herhaling vatbaar.
 8. Mogelijk “plannen” COA/Gemeente Amsterdam asielzoekerscentrum in Holendrecht-Oost
  Er stond een artikel in het reclameblad City, dat bij toeval gelezen werd door bestuurslid Cilia Hol. Zij heeft T. Jadnanansing hierover aangesproken en diverse malen met het stadsdeel gemaild. Zij wisten van niets.
  Bestuurslid Geertje Mollet heeft de directrice van BS De Brink hierover aangesproken. Zij wist ook van niets en is direct gaan bellen met verantwoordelijke op het stadsdeel. Ook deze zeiden van niets te weten.
  Uiteindelijk zijn de mensen van het stadsdeel verder gaan informeren en toen bleek dat er toch sprake was dat de locatie naast de school, het voormalige kinderdagverblijf, een optie was voor het COA. Daarop is de directrice wel in actie gekomen, omdat er plannen waren om de gebouwen in te richten voor schoolse zaken, zoals buitenschoolse opvang e.d. zoals het er nu uitziet, zullen de plannen niet doorgaan en is deze locatie van de baan.
  Bestuurslid Janny Koridon is vrijwilliger bij vluchtelingenwerk. Een van de medewerkers daar wil best informatie geven over de mensen die er dan zouden komen wonen.
  Het bestuur gaat het in ieder geval in de gaten houden.
 9. Ixas/Gaasperdammerweg
  Janny, Geertje S. en Cilia zijn aanwezig bij de IXAS vergadering. Het loopt op zijn eind. Zomer 2020 gaan de buizen open aan de noordzijde en najaar 2020 aan de zuidkant. Bij het EK 2020 eist de FIFA dat er geen wegwerkzaamheden rond 50 km van de Arena zijn, in dat geval zal de zuidkant later opengaan Er wordt gewerkt aan de brandveiligheid.
  Als de tunnels open zijn, dan zal er veel grondtransport komen. De oude weg wordt afgebroken en de grond zal op het tunneldak komen. Het fietspad houdt een helling van 4%, er is een gekeken naar 2%, maar daar was geen ruimte voor. Het fietspad aan de kant van Huntum is de definitieve situatie.
  Er over de huizenbouw bij Maldenhof is nog geen duidelijkheid. Er is een digitale kaart, maar die is zeer grof. De sloot en de NUON buis zijn er niet op getekend. We hebben er geen zicht op en de leden willen meer inspraak over bijv. zelfbouw, duurzaamheid, hoogte. Een ding is wel duidelijk. Voorlopig is het nog niet zover. Er moet nog veel gebeuren. In de structuurplannen is het pas na 2030.
 10. Ingekomen agendapunten
  Met betrekking tot de werkgroep vliegverkeer Bijlmermeer is er geen input meer gekomen. Ook is het bestuur van mening, dat wij weinig overlast hebben.
  De mollenoverlast: een lid meldt dat zij veel last hebben van molshopen. De mollenvanger is wegbezuinigd. Wij zullen aan Bert Smit vragen, wat de stand van zaken is en of er activiteiten ontplooit worden hieromtrent.
  Rattenoverlast: Dit is begonnen bij de tunnelbouw, dan wordt hun leefomgeving verstoord en gaan de ratten op zoek naar een plek. We moeten er rekening mee houden, dat bij het afgraven van de grond dat weer gaat gebeuren. De ratten komen af op de composthoop en vogelvoer. Bij overlast melden bij de GGGD, en zij zullen dan in principe actie ondernemen.
  Brievenbus: Wij kunnen als bestuur niets doen aan het weghalen van de brievenbussen. In de wet staat dat er een bus centraal (800m.) in de wijk moet staan en dat is zo.
  Anne Stijkel heeft een groengasproject bedacht voor onze buurt. Het verhaal hierover staat op de website en Anne zal vervolg informatie doorgeven aan Cor. 14 mei is er een bijeenkomst op het stadsdeel over duurzaamheid. Ook stelt Anne voor om samen naar Heerenveen te gaan, daar is zo’n project opgezet om te kijken hoe dat loopt.
 11. Rondvraag
  Bij een offerte van de afkoop erfpacht zegt een notaris hr. Schaik, dat de gemeente de helft van kosten betaald. De gemeente zegt dat dat niet zo is. Wij hebben hier niets over gehoord.
  K. Schuurman: Kan ik bij vragen over de erfpacht bij jullie terecht. Ja en veel informatie staat ook de website.
  Mag het huisblad City bij een nee/nee sticker bezorgen? Nee, maar je moet zelf actie ondernemen daarvoor.
  D. Kanis: Ik mis het papier. Wij doen nu alles per mail en dat scheelt ons in de kosten en papier.
  A. v.d. Woude: Kunnen jullie iets organiseren voor burendag.
  S. Haverkamp: Een barbecue of zo iets.
  We hebben al heel veel georganiseerd, voor de mensen en kinderen. Daar kwam te weinig publiek op af. Het kost veel tijd en geld en we houden veel etenswaren over. Alleen de nieuwjaarsreceptie loopt erg goed.
  Bestuurslid Ron van de ledenadministratie vraagt aan de leden, indien zij weten dat een buur verhuist, wil men dan de nieuwe buur aanspreken om lid te worden van de vereniging. Zeker door de vergijzing gaan wij leden verliezen en we moeten dat op peil zien te houden.
 12. Sluiting
  Janny K.: willen degene die later binnenkwamen de presentielijst nog even tekenen?
  Geertje S. Bedankt de leden voor hun komst en sluit hiermee de vergadering af.