0577Q/842238/JK/am

GEWIJZIGDE STATUTEN

Op acht en twintig maart negentienhonderd vijf en tachtig verschenen voor mij, mr Sirp Jakob Johannes Wiersema, notaris ter standplaats Amsterdam:

 1. mevrouw Anneke Kersjes, zonder beroep, wonende te 1106 HV Amsterdam, Mijehof 290, geboren te Bergh op een en twintig januari negentienhonderd zeven en veertig, bestuurslid van na te melden vereniging.

 2. mevrouw Marijke Meijer, directrice kinderdagverblijf, wonende te 1106 HS Amsterdam, Mijehof 190, geboren te Amsterdam op dertig januari negentienhonderd een en vijftig, bestuurslid/vicevoorzitter van na te melden vereniging.

De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat in een algemene ledenvergadering van de te Amsterdam gevestigde vereniging: Buurtvereniging \"De Laagbouw\", Maldenhof, Mijehof en Mijndenhof, gehouden te Amsterdam op zeven mei negentienhonderd vier en tachtig is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 lid 4 van de statuten van de vereniging zijn de comparanten bevoegd het genomen besluit ten uitvoer te leggen en de notariële akte houdende vaststelling van de gewijzigde statuten te tekenen.
Van dit desbetreffende besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten extract uit de notulen van het verhandelde in gemelde vergadering.
Ter uitvoering van voorgemeld besluit verklaarden de comparanten de statuten van de vereniging geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

NAAM
Artikel 1
De vereniging draagt de naam \"Buurtvereniging De Laagbouw\", Maldenhof, Mijehof en Mijndenhof.
Zij kan verder worden aangeduid als \"De Laagbouw\".

ZETEL
Artikel 2
De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.

WERKGEBIED
Artikel 3
Het werkgebied hierna te noemen: de buurt, omvat het gebied dat ten noorden wordt begrensd door de Gaasperdammerweg, ten westen door de Meerkerkdreef, ten zuiden door de Veenendaaldreef en ten oosten door de Verlengde Gooiseweg.

DUUR
Artikel 4
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 5

 1. De vereniging heeft binnen haar werkgebied benevens daar waar directe raakvlakken ten behoeve van de bewoners bestaan ten doel:Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. het in de ruimste zin bieden en bevorderen van mogelijkheden tot ontspanning, ontmoeting en ontplooiing voor alle buurtbewoners;
  2. het bevorderen van invloed van de kant van buurtbewoners op het beleid van die instanties, die beslissingen nemen over de buurt, in de richting van democratische besluitvorming;
  3. het ontwikkelen van activiteiten ter verbetering en behartiging van de woon en leefomstandigheden in de buurt;
  4. het bevorderen van inspraak, medezeggenschap en deelname van buurtbewoners aan bovenvermelde activiteiten ten bate van de buurt.
 2. alle wettige middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.

  1. De vereniging mag niet ten doel hebben het maken van winst ter verdeling onder de leden.
  2. De vereniging is strikt onafhankelijk.

LEDEN
Artikel 6

 1. Leden van de vereniging zijn in de buurt woonachtige natuurlijke personen die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld.

 2. Voor het lidmaatschap handelingsbekwaam zijn in de zin der in Nederland geldende wetten vereist, met dien verstande dat eveneens minderjarigen als lid kunnen worden ingeschreven echter uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(ster).

 3. Leden verbinden zich de jaarlijkse contributie te voldoen.

 4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:

  1. door het overlijden van het lid;
  2. door schriftelijke opzegging van het lid;
  3. door schriftelijke opzegging namens de vereniging,indien een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, indien hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en/of indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting, indien een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
  5. door verhuizing naar een adres buiten de buurt.

 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar.

 4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

 5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van kennisgeving van het besluit beroep open bij de eerstkomende Algemene Vergadering.
  Betrokkene wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

DONATEURS
Artikel 8

 1. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een bijdrage.
  Door de Algemene Vergadering wordt een minimum bijdrage vastgesteld.
  Het donateurschap is persoonlijk.

 2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun hij of krachtens de statuten zijn toegekend en/of opgelegd.

RECHTEN DONATEURS
Artikel 9
Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde activiteiten en evenementen bij te wonen.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DONATEURS
Artikel 10

 1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd.

 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

GELDMIDDELEN
Artikel 11

 1. Inkomsten van de vereniging bestaan uit:De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld.

  1. contributies;
  2. bijdrage donateurs;
  3. subsidies;
  4. alle overige geldmiddelen, welke op legale wijze zijn verkregen.
 2. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

 3. Indien het lidmaatschap in de loop van het boekjaar aanvangt is desalniettemin de vastgestelde contributie voor een geheel jaar verschuldigd.

 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffingen van verplichtingen tot betaling van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR
Artikel 12

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en maximaal negen personen, die door de Algemene Vergadering steeds voor één jaar worden benoemd.
  Het aantal bestuurders wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld.
  De benoeming geschiedt uit de leden.

 2. Het bestuur is bevoegd een voordracht van bestuurskandidaten te doen.
  Deze voordracht wordt bij de oproeping voor de vergadering mede gedeeld.

 3. Vijf of meer leden kunnen kandidaten voor het bestuur voordragen. Deze voordrachten dienen met een bewilliging van de kandidaat schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.

 4. Op de vergadering kunnen leden zich kandidaat stellen voor het bestuur.
  Hun kandidatuur dient door vijf leden te worden ondersteund.

 5. Bij enkelvoudige kandidaatstelling zijn de kandidaten bij acclamatie gekozen.

 6. Bij meervoudige kandidaatstelling zal een geheime schriftelijke stemming over de kandidaten plaatsvinden.

 7. De wijze van stemming wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

 8. Bij de verkiezing in het bestuur behouden de leden van het bestuur alle rechten en plichten van de gewone leden.

 9. De leden van het bestuur mogen als bestuurslid geen inkomsten hebben ten laste van de vereniging.

 10. Kosten welke de leden van het bestuur maken ten behoeve van de vereniging worden vergoed.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAPPERIODIEK LIDMAATSCHAPSCHORSING
Artikel 13

 1. Bestuursleden worden gekozen voor één jaar.
  Zij zijn terstond herkiesbaar

 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

  2. door bedanken

 3. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst of van zijn taken ontheven.
  Een schorsing die niet binnen zes weken wordt gevolgd door een besluit tot ontheffing uit zijn taak, eindigt door het verloop van die termijn.

 4. Het bestuur zal voorzien in ontstane vacatures met daartoe geëigende middelen.

BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 14

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
  Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

 2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAKVERTEGENWOORDIGING
Artikel 15

 1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging in de ruimste zin des woords.

 2. Het bestuur voert de besluiten van de Algemene Vergadering uit en heeft voorts de taak alles te verrichten, wat naar zijn oordeel dienstig is tot verwezenlijking van het doel van de vereniging.

 3. Het bestuur legt aan iedere Algemene Vergadering verantwoording af van zijn werkzaamheden, doch tenminste één keer per jaar.

 4. De voorzitter en de secretaris, respectievelijk de vicevoorzitter en de tweede secretaris, vertegenwoordigen tezamen de vereniging in en buiten rechte.

 5. Voor kwijtingen tot een bedrag opgenomen in het huishoudelijk reglement is de ondertekening van de penningmeester voldoende.

 6. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

 7. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde taken te doen uitvoeren door werkgroepen die door het bestuur worden benoemd

 8. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

 9. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten tot:

  1. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  2. het aangaan van dadingen;
  3. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van de rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
  4. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten.
   Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 16
De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid ingeval van een aansprakelijkheidsstelling door leden en/of hun familieleden en/of hun erfgenamen en/of wie dan ook die aan één of andere activiteit der vereniging deelnemen.

JAARVERSLAGREKENING EN VERANTW0ORDING
Artikel 17

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
  Het eerste boekjaar loopt echter van de dag van oprichting tot en met één en dertig december van het oprichtingsjaar.

 2. Het bestuur is verplicht van de vermogens toestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 3. Het bestuur brengt op een bijeenkomst van de Algemene Vergadering binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid en dient tevens de begroting voor het komend boekjaar in.
  Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste drie personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.

  Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. De penningmeester van de vereniging dient tenminste twee weken tevoren op de hoogte gesteld te worden van de komst van de commissie.

 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie, na overleg met het bestuur, zich door een deskundige doen bijstaan.
  Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven.

 6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tenminste tien janr lang te bewaren.

 8. Ten behoeve van de subsidiënten dient de begroting voor het komende boekjaar, en het financieel verslag over het voorafgaande boekjaar gemaakt te worden.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 18

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegd heden toe, die niet door de Wet of in de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 2. Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van bet verenigingsjaar, wordt de Algemene Vergadering bijeengeroepen In deze vergadering komt onder weer aan de orde:

  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 17 met het verslag van de aldaar bedoelde kascommissie, alsmede de begroting voor het komend jaar;
  2. de benoeming van de in artikel 17 genoemde commissie voor het volgend jaar;
  3. verkiezing van het bestuur;
  4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.

 3. De Algemene Vergadering komt bijeen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste vijftien stemhebbende leden verplicht tot het bijeenroepen van de Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

ALGEMENE VERGADERING-TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 19

 1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de vereniging, derden op uitnodiging van het bestuur en alle donateurs.

 2. Geen toegang hebben geschorste leden anders dan ter toelichting van zijn/haar standpunten met betrekking tot de schorsing.

 3. Ieder lidmaatschap van de vereniging geeft recht op één stem.

 4. Het stemrecht kan niet bij gemachtigde worden uitgeoefend.

VOORZITTERSCHAP-NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20

 1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger Ontbreken de voorzitter of diens plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

 2. Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering worden door de secretaris of een ander, door de voorzitter daartoe aangewezen, persoon notulen gemaakt, die na goedkeuring door de eerstvolgende Algemene Vergadering, door de voorzitter en de notulist(e) worden ondertekend.
  De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21

 1. Voorzover de statuten of de Wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

 2. Blanco stemmen worden beschouwd als geldig uitgebrachte stemmen.

 3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de absolute meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
  Heeft alsdan weer niemand de absolute meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij indien tussen twee personen is gestemd de stemmen staken.
  Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
  Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie dan de personen bij nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
  Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

 4. indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

 5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij één/tiende der aanwezige leden verzoekt om een schriftelijke stemming over personen geschiedt schriftelijk Besluitvorming hij acclamatie is mogelijk, tenzij één stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 6. Schriftelijke stemming geschiedt met behulp van ongetekende, gewaarmerkte gesloten briefjes.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22

 1. De Algemene Vergadering wordt als,~ regel bijeengeroepen door het bestuur.
  De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in Artikel 6.
  De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in Artikel 18.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 23

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van statuten zal worden voorgesteld.
  De wijzigingsvoorstellen dienen tezamen met de oproep voor de vergadering ter kennis van de leden gebracht.

 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in de vergadering.

 3. Een statutenwijziging treedt in werking op de datum die daartoe is aangewezen.

  Het bestuur verplicht zich de statutenwijziging zo spoedig mogelijk notarieel vast te leggen.

ONTBINDING
Artikel 24

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering.
  Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

 2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

 3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor, door de Algemene Vergadering vast te stellen doeleinden die met het doel van de vereniging overeenstemmen, in overleg met de subsidiënten genoemd in Artikel 17, lid 8.

 4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden \"in liquidatie\".

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 25

 1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING
Artikel 26
In alle gevallen waarin de statuten en/of huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de Algemene Vergadering, behoudens de bepalingen van de Wet.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte,
opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparanten is opgegeven, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.